;

Tomáš Baťa – podnikateľský príklad

Tickets for Tomáš Baťa – podnikateľský príklad .

Tomáš Baťa – podnikateľský príklad

 

Prednáška sa bude skladať z dvoch častí.

 

 1. časť - Predstavenie osobnosti Tomáša Baťu.

Jeho podnikateľské začiatky,
formovanie jeho podnikateľskej osobnosti a osobnostný rast. Inšpirácia inovatívnym prístupom k vtedajším pracovným postupom,
hľadanie nových ciest.
V rámci prednášky spoznáte nielen osobnosť Tomáša Baťu, ale aj jeho podnikateľské začiatky, úspechy a neúspechy,
ktoré podmienili rast fenoménu Baťa.
Baťov vzťah k inováciám, ako nástroju rastu.
V rámci prednášky predstavíme tiež vznik základných zásad Systému riadenia Baťa - účasť na zisku a strate,
samosprávu dielní,službu ako základný cieľ podnikania.
Čas ako najvýznamnejší kapitál, podmienky rastu a rozvoja, hospodárenie, zdieľanie informácií, zastupiteľnosť,
systémové poňatie práce atď.
Poslucháči si odnesú: Základné znalosti o osobnosti Tomáša Baťu, informácie o raste podnikateľského fenoménu Baťa,
základné myšlienkové postupy Tomáša Baťu.
Ďalej povedomie o základných zásadách Systému riadenia Baťa, využitie týchto zásad v súčasnosti,
zoznámenie sa s firmami, ktoré tieto princípy v súčasnosti využívajú.

2. časť -
Princípy Sústavy riadenia Baťa - alebo sedliacky rozum je základ, ale potrebuješ aj systém

Služba. Čas. Spolupráca. Zodpovednosť. Zastupiteľnosť. Komunikácia. Budovanie seba.
Za základný princíp je považované pochopenie významu služby - služby v živote jednotlivca,
spolupracovníka i lídra. Od pochopenia tohto sa princípu odvíjajú princípy ostatné.
Jedným z vyšších princípov v rámci Baťovej sústavy riadenia je tiež pochopenie hodnoty času
a jeho efektívneho využívania k práci, odpočinku a rozvoju.
Na pochopenie služby a času sú naviazané princípy spravodlivej odmeny, zastupiteľnosti,
automatizácie procesov a nastavenie vnútropodnikovej komunikácie. Základné princípy: Služba a jej poňatie v osobnom a pracovnom živote Čas - ako fungovať v prítomnosti a tešiť sa na budúcnosť zastupiteľnosť Zaslužitelnost Rozvoj a rast prijatie zodpovednosti Poslucháči si odnesú Širšie povedomie o jednotlivých písaných a nepísaných zásadách systému riadenia Baťa,
ktoré formovali podnikateľskú filozofiu firmy Baťa a tvorili systém vnútropodnikovej komunikácie
a riadenia procesov vo firme.
Poslucháč si okrem iného odnesie inšpiráciu, ako jednotlivé princípy využívať v súčasnosti a to ako v osobnom,
tak pracovnom živote.

Lektor : Gabriela Culík Končitíková
Dlhodobo sa venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia. V rámci svojej lektorskej činnosti prednáša jednotlivé témy
z Baťovej sústavy riadenia.
Študuje doktorantský študijný program na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.
V rámci svojej dizertačnej práce vytvára model pre aplikáciu princípov firemnej kultúry vytváraných firmou Baťa a.s.
do roku 1945 do súčasného podnikateľského prostredia.
Svoje štúdie publikuje, je autorkou niekoľkých kníh.
V súčasnej dobe pracuje ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu.
Od roku 2017 sa venuje šíreniu baťovských myšlienok skrz Baťovu akadémiu.

V cene obedové menu ( teplé jedlo )
 

Tomáš Baťa – podnikateľský príklad

Registration
Hotel Bystrička

038 04 Bystrička, Slovakia

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

KUGITA GLOBAL BENEFITS LTD, organizačná zložka
K. Kalocsaya 3210/10, 038 61 Vrútky, Slovakia

Company ID: 51943174
Tax ID: 4120143269

N/A

Comments